دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار- افراد
افراد شرکت کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/8 | 
ردیف نوع مدعوین و شرکت‌کنندگان
۱ مقامات کشوری- مهمان ویژه
۲ اساتید و پژوهشگران
۳ دانشجویان و مخاطبین
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار:
http://fdfc2.khu.ac.ir/find-1.54.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب