دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار- اهداف
اهداف کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/8 | 
ارایه آخرین دستاوردها درملی و بین المللی راستای محورهای کنفرانس؛
افزایش همکاری با محافل علمی ملی و بین المللی؛
زمینه سازی جهت تبادل نظر و تعامل فعالان عرصه «جغرافیا و برنامه ریزی شهری» با بخش های دانشگاهی و پژوهشی؛
برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس در سطح ملی و بین المللی؛
ایجاد تفاهم و تعامل سازنده میان پژوهشگران و دانشگاهیان و دستگاههای اجرایی جهت اجرایی کردن محورهای کنفرانس
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار:
http://fdfc2.khu.ac.ir/find-1.51.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب